Älyteknologia on kasvavassa roolissa oman terveytemme seurannassa sekä pitkäaikaissairauksien hallinnassa. Esimerkiksi astman hoidossa, uutta teknologiaa on kehitelty astman hallintaan ja kohtausten ehkäisemiseksi.

THL:n mukaan allergisten sairauksien esiintyvyys on Suomessa suuri ja määrä on edelleen kasvanut viime vuosikymmeninä. Astmaa sairastaa vajaa 10 prosenttia väestöstä ja tutkimusten mukaan noin joka neljännellä aikuisella on allergisia oireita. Allergiat ovat myös lasten ja nuorten yleisin pitkäaikaissairaus; jopa 40 % kouluikäisistä on herkistynyt ympäristön allergeeneille. 

Saadaksemme lisätietoa tästä uudesta teknologiasta, haastattelimme Iso-Britanniassa Asthma UK:n tutkimusjohtajaa, Dr Samantha Walkeria. Sen lisäksi Anne Vuorenmaa, joka toimii asiatuntijana Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry:ssä, kertoi meille, mikä tilanne Suomessa on teknologian mukaan ottamisessa astman hallinnassa. Kävimme läpi mm. seuraavia asioita:   

  1. Millainen on tämänhetkinen astman hoito
  2. Mitä uutta teknologiaa on näköpiirissä
  3. Milloin tämä uusi teknologia integroidaan päivittäiseen hoitoon
  4. Mitä haasteita uusi teknologia tuo tullessaan
  5. Miten terveydenhuollon ammattilaiset hyötyvät teknologiasta
  6. Mitä uusia innovaatioita saatamme nähdä tulevaisuudessa

Millainen on tämänhetkinen astman hoito

Koska astma on jokaisella ihmisellä yksilöllinen sairaus, tehokkaan hoidon aikaansaaminen saattaa olla haasteellista niin potilaalle kuin sairaanhoidon ammattilaisillekin. Tämänhetkiset hoidon raamit eivät aina välttämättä ole optimoitu kohtaamaan yksilöllisesti potilaan tarpeet.

“Astma on sairaus, jonka voi laukaista useat erilaiset tekijät ja sen vakavuus saattaa vaihdella elämän aikana”, Dr Walker kertoo. “Kohtaukset saattavat yllättää yht’äkkiä ja odottamatta.”

“Tämänhetkinen ohjeistus on Iso-Britanniassa samanlainen jokaiselle astmapotilaalle, joka ei välttämättä toimi kaikilla yhtä tehokkaasti. Asthma UK:n tekemän astmatutkimuksen mukaan, kaksi kolmesta ihmisestä Iso-Britanniassa, ei edelleenkään saa perushoitoa astmaansa. Suosittelemme henkilökohtaisesti räätälöityä hoitoa astmapotilaille ja uusi teknologia mahdollistaa tämän.”, lisää Dr. Walker

Sairaanhoidon jatkuva paine tarkoittaa, että astmapotilaan itsensä henkilökohtaisesti hallitsema seuranta ja hoito hyödyttäisi niin potilasta itseään kuin terveydenhuollon järjestävää tahoa.  

“On saatu kattavaa näyttöä, että astmapotilaan itsensä suorittama astman tarkkailu parantaa astmaatikon omaa elämänlaatua sekä pelastaa henkiä.” Dr. Walker kertoo. “Mikäli pystyisimme järjestämään räätälöityjä hoitosuunnitelmia astmapotilaille, voimme auttaa heitä hallitsemaan itsenäisesti sairauttaan ja tämä voisi osoittautua potilaan elämän mullistavaksi asiaksi.”

Mikä siis voisi olla erityinen pyrkimys teknologiassa astmapotilaan hoidon parantamiseksi?

“Potilaat voisivat tunnistaa tehokkaammin astman oireiden pahenemisen ja saada tietoa, mitä tehdä hätätilanteessa.”, Dr Walker kertoo. “Asthma UK:n viimeisimmän tutkimuksen mukaan, Iso-Britanniassa ainoastaan 43 % astmaatikoista oli saanut henkilökohtaisen suunnitelman. Sen lisäksi suunnitelma on kirjattu paperille, kun taas digitaalisesti se olisi huomattavasti käytännöllisempi useimmille potilaille.”

Millainen on tämänhetkinen astman hoito Suomessa?

“Suomessa julkaistiin juuri apteekkien tekemä Allergiabarometri, joka on haastattelututkimus astmaa sairastaville. Verrattuna aikaisempaan tutkimustulokseen astmaa sairastavat kokivat sairautensa tilan paremmaksi. Potilasjärjestön näkökulmasta astman hoito ei kuitenkaan ole ihan Allergiabarometrin tuloksen mukaista. Parannettavaa on nimenomaan lääkeohjauksessa. Suomalaisessa aikuisastmaatikko tutkimuksessa, (SAAS-tutkimus) joka kolmas astmaa sairastava oli huonossa hoitotasapainossa. Kun verrataan kansainvälisellä tasolla, niin astman hoito on asiantuntijoiden mukaan hyvällä tasolla.”, kertoo Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry:n asiantuntija Anne Vuorenmaa

Mitä uutta teknologiaa on näköpiirissä?

Lukuisia erilaisia teknologisia lähestymistapoja on tällä hetkellä tutkimuksen kohteena astman hallinnan parantamiseksi.

Vuorenmaan mukaan, “On olemassa useita erilaisia sovelluksia ja sivustoja, joiden päämääränä on helpottaa astmaa sairastavan elämää. Teknologia liittyy esimerkiksi lääkkeenottoon, ilmanlaatuun sekä siitepölytilanteeseen.”

  1. Älyinhalaattorit

Yksi lupaavimmista kehityskohteista ovat älyinhalaattorit.

“Älyteknologiaan perustuvat inhalaattorit ovat suunniteltu yhdistämään älypuhelimeen. Puhelin tunnistaa henkilön inhalaattorin käytön.”, Dr Walker selvittää.

“Bluetooth-teknologiaa käyttämällä, älyinhalaattoreita ja niiden käyttöä voidaan seurata reaaliaikaisesti. Nämä ovat mielenkiintoisia uusia innovaatioita, jotka voivat auttaa astmapotilaita lääkkeen oikeaoppisessa ottamisessa sekä kokonaisvaltaisen kuvan saamisessa lääkityksen käytössä.”

Hoitosuunnitelman noudattaminen voi olla vaikeaa joillekin astmapotilaille. Tämä tarkoittaa sitä, että heidän astmansa ei ehkä ole niin hyvin hoidettu kuin olisi mahdollista, ja se taas lisää astmakohtauksen riskiä.  

Älyinhalaattorien käyttöönotto voisi merkittäväsi muuttaa tilannetta. Walker selventää, “Älyinhalaattorit saattaisivat kannustaa ihmisiä käyttämään inhalaattoreita säännöllisemmin, sairautta voitaisiin hallita paremmin ja tulevaisuudessa laitteen keräämä tieto voitaisiin jakaa terveydenhuollon ammattilaisille, jotta yhteistyö oireiden hallinnassa parantuisi.”

“Tarvitaan kuitenkin lisätutkimuksia ja älyinhalaattorien testausta, jotta niiden teho voidaan todentaa." Asiasta on luettavissa lisää englanninkielellä Asthma UK:n tekemässä Connected Asthma raportissa. Raportti on luettavissa tämän linkin kautta.

  1. Terveyssovellukset kännykässä

Yksi uuden teknologian tavoitteista on tarjota potilaille helpompikäyttöinen tapa seurata omaa tilaansa. Älypuhelinten sovellukset ovat suurimmalle osalle potilaista saatavilla ja siten ne ovat selkeä tapa seurata oireita, tarjota räätälöityä informaatiota, kuten myös avustaa räätälöidyn hoitosuunnitelman jakamisessa.

“Niillä on potentiaalia auttaa astmaatikkoja saamaan henkilökohtaista tietoa tilastaan, jotta sairauden hoito itsenäisesti on mahdollista.”, Dr Walker kertoo.

“Laitteiden tulee olla paremmin kehitettyjä, jotta ne palvelevat käyttäjän tarpeita, kuten voivat antaa ihmisille tietoa, miten välttää laukaisevia tekijöitä, kuten ilmansaasteita tai siitepölyä. Sen lisäksi laitteeseen voisi ladata henkilökohtainen suunnitelma astmakohtauksen varalle, joka saattaa auttaa ehkäisemään astmakohtauksen laukeamista.”

Terveyssovellukset saattaisivat kannustaa potilaita ottamaan aktiivisemman roolin omassa hoidossaan.

  1. Etävalvonta

Kun älyinhalaattorien ja älypuhelinten sovellusten päätehtävänä on kannustaa potilaita ottamaan isompi vastuu omasta astman hoidosta lääkärinvastaanoton ulkopuolella, laitteiden keräämää tietoa voitaisiin myös käyttää hyväksi terveydenhuollon ammattilaisten toimesta. Tarpeen mukaan tilanteeseen voitaisiin myös puuttua, mikäli saatu data vaati sen.  

Dr Walker kommentoi asiaa näin: “Etäseuranta voisi olla käänteentekevä uudistus terveydenhoidon ammattilaisten mahdollisuuksissa auttaa astmapotilaiden hoidossa. Nykyteknologian avulla voitaisiin huomata, kun potilaan astma pahenee, jolloin asiaan voidaan reagoida ja näin estää astmakohtauksen synty. Asthma UK tukee tutkimusta, jossa rakennetaan henkilökohtaisesti räätälöityä astman seurantajärjestelmää.”

Milloin tämä uusi teknologia integroidaan päivittäiseen hoitoon?

Vaikkakin on kannustavaa lukea uusista innovaatioista, joita kehitellään astman hoitoon, astmapotilaita varmasti kuitenkin kiinnostaa, milloin tämä teknologia on mahdollista ottaa käyttöön.

Kuten useissa tapauksissa on huomattu, uuden terveyteen liittyvän teknologian integroiminen jokapäiväiseen käyttöön tuo myös uusia haasteita.

“Olemassa olevasta teknologiasta, (josta on saatavilla tutkimustulosta), on tuotava esiin sen hyödyt astman hoidossa, sekä esiteltävä terveydenhuollolle, jotta astman hoitoa voitaisiin kehittää parempaan suuntaan.”, Dr Walker kertoo.

Dr Walker jatkaa, “Uusi teknologia tulee suunnitella huolellisesti astmapotilas mielessä pitäen. Astma UK haluaa nähdä suurempia investointeja innovatiivisen teknologian rakentamisessa, jotta ihmiset pystyvät itse hallitsemaan astman hoitoa.”

Mitä haasteita uusi teknologia tuo tullessaan?

Potilaiden terveys ja turvallisuus tulisi aina olla tärkeimmässä asemassa uutta teknologiaa kehitettäessä. Potilaiden tarpeet on otettavat huomioon, jotta uudesta teknologiasta voidaan kehittää tehokas ja hyödyllinen.

Dr Walkerin mielestä astmapotilaiden ottaminen mukaan kehittämiseen on erittäin tärkeää.

“Mikä tahansa menestyvä sovellus on oltava käyttäjäystävällinen, mutta tähän mennessä niiden kehityksessä ei ole ollut riittävästi mukana yhtään astmaatikkoa. Avainasemassa sovelluksen kehityksessä käyttäjäystävälliseksi on mahdollistaa passiivinen datan keräys (tämä tarkoittaa datan keräämistä älyinhalaattoreista tai asusteista, ilman että dataa tarvitsee syöttää manuaalisesti).”

Vuorenmaan mukaan, haasteena uuden teknologian käyttöönotossa on vanhusastmaatikoiden osaaminen teknologian käytössä.

Uusien digitaalisten terveystuotteiden tutkimus ja kehitys on myös kallista ja aikaa vievää. Jokainen uusi potentiaalinen idea kokee todennäköisesti useita esteitä, ennen kuin tuote voidaan turvallisesti tarjota potilaiden käytettäväksi.

Dr. Walkerin mukaan, “Astmatutkimus on kroonisesti alirahoitettu ja tästä syystä astmaa ymmärretään ja hoidetaan huonosti. Astman on aina uskottu olevan yksi sairaus, mutta nykyisin tiedämme, että astmassa on eri alakategorioita, jotka muuttuvat ajan kuluessa ja jotka vaativat erilaista hoitoa. Rahoituksen puuttuessa on kuitenkin saatu erittäin vähän edistystä niiden tunnistamisessa.”

Tämä ymmärryksen puute on johtanut sairauden kapea-alaiseen hoitoon. Dr Walker selventää, “Vuosikymmenten ajan inhaloitavia steroideja on määrätty ajatuksella, että yksi hoito sopii kaikille oireiden hoitoon, vaikka tiedämme, että jopa puolet astmaatikoista reagoivat heikosti steroideihin.”

Miten terveydenhuollon ammattilaiseet hyötyvät uudesta teknologiasta?

Vaikka potentiaaliset hyödyt potilaille voitaisiin nähdä kannusteena uuden teknologian käyttöönotolle, myös terveydenhuollon ammattilaisille teknologian paraneminen on erittäin tärkeää.

Kuten Dr Walker kertoo asiasta, “Kehitteillä on uusia mielenkiintoisia kliinisiä algoritmeja päätöksenteon avuksi, jolloin terveydenhuollon ammattilaiset saavat apua oikean hoidon antamiseen potilaalle oikeaan aikaan. Mikäli potilas käyttäisi teknologiaa, joka keräisi reaaliaikaista tietoa terveydentilasta, voisi hoitava lääkäri tai sairaanhoitaja räätälöidä hoidon yksilön tarpeet huomioon ottaen.”  

Myös Vuorenmaa näkee teknologian positiivisena asiana, koska näin terveydenhuollon ammattilaiset saavat parempaa tietoa astmaa sairastavan taudin hallinnasta.

Lääkärit, jotka työskentelevät terveyskeskuksissa ja muussa perusterveydenhuollossa, ja joilla on säännöllinen yhteys astmapotilaaseen, pystyvät antamaan tärkeää tietoa, mihin suuntaan digitaalisten terveydenhoidon palveluita tuottavien yritysten kannattaisi palveluitaan kehittää.  

Mitä uusia innovaatioita saatamme nähdä tulevaisuudessa?

Astman hoidon uuden teknologian tutkimus ja kehitys on jatkuvasti käynnissä.

Dr Samantha Walker kertoo, että “Vaikkakin riskialgoritmien, terveysdatan siirron ja älypuhelin sovellukset voisivat muuttaa astman hoitoa, tämän hetkisten astmasovellusten laatu on vaihtelevaa.”  

“Asthma UK kuitenkin uskoo, että tämä on erittäin jännittävä kehityskohde. Toivomme myös, että tulevaisuuden datainnovaatiot ja tekoäly voisivat auttaa sellaisia henkilöitä, joilla on suuri riski saada henkeä uhkaava astmakohtaus, koska teknologian avulla voitaisiin antaa räätälöityä neuvontaa ja paras mahdollinen hoito olisi saatavilla nopeasti.”  

Jotta uusi astmateknologia voitaisiin menestyksekkästi integroida astmapotilaan päivittäiseen elämään, useat alueet terveydenhuollon piirissä on toimittava yhtenäisesti. Uuden terveysteknologian käyttöönotto astman hoidossa on mahdollisesti elämän mullistava uudistus useille potilaille, joten Dr Walker on sitä mieltä, että integraatio ei voi missään mielessä tulla liian aikaisin.

“Kuten Astma UK:n viimeisin tukimus - Diagnosing asthma: A 21st Century Challenge - osoittaa, on olemassa kipeä tarve kehittää parempia diagnoosityökaluja, jotta voitaisiin identifioida potilaan astmatyyppi ja näin varmistaa, että potilas saa oikeanlaisen hoidon. Astmaa tutkivat ja astmaatikot ympäri Eurooppaa, European Asthma Research & Innovation Partnership -järjestön kautta korostavat, että teknologiaa hyödyntävät astman hallintalaitteet ovat korkeimmalla prioriteettilistalla astmatutkimuksessa, mutta lisäinvestoinnit ovat tarpeen, jotta sen todelliset hyödyt voidaan ymmärtää.”

Asthma UK rahoittaa huippututkimusta, jossa tutkitaan parempaa astmahoitoa ja parannusta sairauteen, jaetaan terveysneuvontaa verkossa ja joka työskentelee digitaalisten terveysinnovaatioiden kanssa, kehittäen digitaalisia tuotteita astmaatikoille. Lisätietoja astman hoidosta on saatavilla englanninkielisiltä sivuilta asthma.org.uk. Suomeksi lisätietoja astmaan liittyen voi lukea Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry:n verkkosivuilta.